Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete

Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 1997. szeptemberében alakult meg családok összefogásából. 1998 márciusában megkaptuk a "közhasznú egyesület" bejegyzést.

Az egyesület célja: az asztmás és allergiás gyermekek és családjaik lehető legjobb minőségű, legteljesebb életének elősegítése.

Az egyesületünk fő tevékenysége a betegoktatás, tanácsadás, téli nyári táborok szervezése,  légzőtorna, gyógyúszás, és egyéb sportok megszervezése. Természetesen minden alkalommal speciális szakemberek segítségét vesszük igénybe a programok megvalósításához.

Kiemelt faladatunknak tartjuk a környezetvédelmet. Évek óta bekapcsolódtunk a parlagfű irtásba. Egyesületünk motoros kaszákat kölcsönöz térítésmentesen a lakosság részére, megteremtve a lehetőséget, hogy a saját környezetét rendbe tudja tenni. Az egyesületünk szerkesztésében megjelenő 2A Krónika c. újságunk, sok hasznos tudnivalót ad közre az érintetteknek és érdeklődőknek. 4000 példányban postázzuk negyedévente a rendelőkbe, kórházi osztályokra, kluboknak, egyesületeknek.

Minden évben 300 gyermek részére szervezünk Mikulás ünnepséget.

USB AESQ Regionális Szamaritánus Szövetség

A regionális szövetség 2000 október 1.-én alakult. Fő cljai között a lakosság prevenciós szűrésének, tanácsadásának megszervezése, a kialakult krónikus betegségek szinten tartása, a szociális háttérsegítése, az állapot lehetséges javítása, a betegek gyógyítása hagyományos és alternatív módszerekkel.

Mint az USB Országos Szamaritánus Társaság régiós szövetsége szeretnénk azokat a fehér foltokat folyamatosan lefedni, amelyeket Magyarország térképén az USB az eddigi szervező munka során még nem tudott lefedni. Így állandóan azon vagyunk, hogy a régiós szövetségünk helyi szervezeteit gyarapítsuk, fejlesszük a házi beteggondozási és ápolási tevékenységünket, ezt minél szélesebb körben elterjesszük és a rászoruló társadalmi csoportok körében egészségtáborok, személyiségfejlesztő foglalkozások, életmód változásra ösztönző előadások és nem utolsó sorban munkahely és munkalehetőségek létrehozásával is.

Szövetségünk anyagi bázisának megerősítése érdekében pályázatokat dolgozunk ki és nyújtunk be folyamatosan az állami költségvetési szervekhez, valamint szolgáltatásaink felajánlásával újabb szponzorokat keresünk. A 2002. évben támogatóink között szerepelt a Hungaropharma, a Danon Hungária Kft, a DELTA Mentőszolgálat, az USB Országos Szamaritánus Társaság.

Akarat Diáksport Egyesület

Az évek alatt a munkánk folyamatosan korszerűsödött, fejlődött. Napjainkra kialakult a ránk jellemző sajátos modell, ami megadja a szervezeti keretet a módszereink alkalmazásához. Így az uszodai, tornatermi és szabadtéri foglalkozások szakszerű kombinációjával példát adó gyógyprogram keretében tudunk foglalkozni fiatalokkal.

Korunk egyik szörnyű csapása gyermekeink tömeges légzőszervi megbetegedése. Az asztmás gyerekek köhögése, az állandó rettegés a családban a kiszámíthatatlanul jelentkező rohamoktól, fulladástól az egész család életét befolyásolja.

A nagyvárosokban a kiváltó okok között a környezet szennyezése, a levegőszennyezettség az első helyen szerepel. Ezért jelentős a gyógyító hatásrendszeren túl az a nevelői tevékenység is ami a környezetet óvó, környezetvédő tevékenységünkben is megjelenik.

A légzőszervi beteg gyerekek testnevelés terápiájára szakosodott szakcsoportunk immár 25 éve szervezi és vezeti az AKARAT minta szerinti foglalkozásokat és az AKARAT modellként ismertté vált speciális és komplex eljárás lett az alapja a TB által gyógymódként elismert csoportos gyógyúszás kezelésfajtának.

A módszer előnye, hogy a gyógy úszó terápia a család és a gyermek mindennapi életének részévé válik, azaz a gyermek lakókörnyezetében folytatható, nem igényli a szanatórium-jellegű elkülönítést, a családból való kiszakítást. A módszer egyszerre kezeli a betegség fiziológiai, lélektani és szociális-társas elemeit. A betegség mindhárom vetületében jelentkező romboló hatást gyógyítani tudja. Olcsó módszer, az egyéb más jellegű kezelésfajtákhoz viszonyítottan sokkal kevesebb pénzt igénylő.

A gyerekek az AKARAT DSE-be szakorvosi beutalóval kerülnek. 5-6 éves kortól vehetnek részt a foglalkozásokon. A terápia a betegség jellegéből adódóan sok évig tart, de már a gyermekek ezreinek (!) állapota igazolja a gyógyító munkánk eredményességét, az AKARAT modell sikerét.

Az elmúlt évek során az országban sok helyen átvették, meghonosították ezt a módszert. Minden városban, településen megvalósítható, ahol a csoportos gyógy úszás részére biztosított vízfelület rendelkezésre áll (általában az önkormányzatok által biztosított vízfelületként egy fedett uszodában). Ezen kívül a terem és szabadtéri edzés szervezésének feltételei is megvannak.

Az AKARAT modellben a sikeres szakmai munka feltétele a szoros együttműködés a testnevelők és az orvosok, valamint a szülők között.

Munkánk módszereit, eredményeinket ismertetendő - 3 film készült 1988-90-ben tevékenységünkről. A szakember kiképző, továbbképző munkához magyar, angol, német nyelven jegyzetet készítettünk.

Elsősorban eredményes szakemberkiképző, módszert átadó munkánk nyomán az országban sok helyen működnek gyógyúszó csoportok. Külön megemlítem a Skultéty Márta vezette győri csoportot.

Az évek alatt végzett eredményes munkának, a kedvező sajtónak, a tudományos munkásságunknak is köszönhetően a rendszerváltás időszakában a gyógyúszás hivatalos gyógymódként elismerték és bekerülhettünk a TB finanszírozási körbe.

A munkában résztvevők közvetlenül érezhetik, hogy hasznos, értelmes dolgot cselekszenek. A társadalom köztudomású, hogy mostohán bánik a tanárokkal és az orvosokkal. A mi működésünk alapja a színvonalas tanári és orvosi munka. Ezért is óriási elismerést jelent, hogy a szakembergárdánk évek óta változatlan összetételben biztosítja a színvonalas működést, sokszor mostoha létesítmény háttérrel.

Az AKARAT DSE szakcsoportja megkapta az állami IFJÚSÁGI DÍJAT a következő indoklással:

"Asztmás gyerekek testnevelés-terápiájának kidolgozásáért és alkalmazásáért a gyógyításban és a jellemformálásban folyamatosan végzett kimagasló munkájukért."

DELTA Országos Katasztrófa Mentő Csoport

Szervezetünk 1994-es alapításkori elsődleges célja a katasztrófa-elhárítás volt Magyarország egész területén. Minthogy hazánkat - szerencsére - viszonylag ritkán sújtják katasztrófák, tevékenységi körünket betegszállításra, szociális tevékenységre, családsegítésre, szociális gondozásra, segélyezésre, otthoni betegápolásra, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének - foglalkoztatásának elősegítésére is kiterjesztettük.

Mentőszolgálatunkat a Fővárosi Bíróság a 11.Pk. 60.329/1994/10 számú Végzésével "Kiemelkedően közhasznú szervezet"-té minősítette. Természetesen megfelelünk mindazon jogi feltételeknek, amelyek az általunk végzett tevékenységeket törvényi szinten szabályozzák.

Több éve állunk szerződéses viszonyban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) felügyeletet igénylő és felügyeletet nem igénylő betegszállításra. Ezen belül is mi szállítjuk a SOTE I. és II. számú Gyermekklinika leukémiás és daganatos megbetegedésben szenvedő kis betegeit az ország területét érintően a Klinikára, Klinikáról más egészségügyi intézményekbe vagy a klinikáról otthonukba.

Az Európai és Nemzetközi Szamaritánus eszmékhez csatlakozva magunkat Szamaritánusoknak valljuk. " Segíteni ez a mi feladatunk " nemzetközi szamaritánus jelszó gondolatvilágában végezzük minden napi közhasznú munkánkat. Tagjai vagyunk az Országos Szamaritánus Társaságnak (USB), továbbá testvér kapcsolatban vagyunk az Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland Chemnitz és környéki Területi Szövetségével, valamint a Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesületével és más hazai szamaritánus szervezetekkel.

A DELTA Országos Katasztrófa Mentô Csoport az alapító tagok (orvosok, illetve az egészségügy egyéb területein dolgozók) szabad akaratából jött létre, így minden politikai, ideológiai, illetve vallási befolyásoltságtól mentesen végezzük feladatainkat.

Tevékenységünket főfoglalkoztatásban lévő fizetett alkalmazottak, illetve önkéntesek segítik. Szociális tevékenységünket pályázatokból és támogatóinktól származó pénzeszközökből, illetve kül - és belföldi (pénzbeli vagy természetbeli) adományokból finanszírozzuk. A kapott természetbeni adományokat mindenkor térítésmentesen osztjuk szét az arra rászorulók körében.

Nyitottak vagyunk a világra és hiszünk a kölcsönösségen alapuló szoros együttműködésben a közös célok elérése érdekében.

Együttérzés  Közhasznú  Alapítvány

Az  Együttérzés  Közhasznú  Alapítvány   2000. január  25-től  működik, a  Pest  Megyei Bíróság   jegyezte  be  a II. Pk.. 60406/1999/4  szám  alatt, alapítója  Babud Klára gödöllői  lakos.

Az  alapító  szándéka, hogy segítse  a  városban  élő  szociálisan  rászoruló  személyek  ellátását, illetve az   Egyesített Szociális  Intézmény  által  Gödöllő  város  területén  közvetlenül  ellátott  személyekre,  illetve  az  Idősek  Otthonában   élő   személyek  helyzetének  javítására  kiemelt  figyelmet  fordítson.

Az  alapítvány  2003.  januártól  jogosult   a  személyi  jövedelemadó   1  %-ának  fogadására.

Alapítványunk   Gödöllő   város   Egyesített  Szociális  Intézményét   folyamatosan  segíti  tárgyi  eszközök  beszerzésével,  továbbá   hozzájárul   idős  emberek  üdültetéséhez,  valamint   ünnepségeik,  szórakoztató  programjaik  költségeihez.

Az  alapítvány 2001-ben  együttműködési  szerződést  kötött  a   Szép  Jelen  Alapítvánnyal,   ennek  keretében   öt  éven  át   évente  egy  alkalommal  Gánton,  az  említett  alapítvány speciális   üdülőjében   mintegy  25   sérült   embert   tudunk  üdültetni.

Alapítványunk  2001. június  21-én  felvételt  nyert  az  Országos  Szamaritánus  Társaságba,  annak  teljes  jogú  tagja. Ennek  kapcsán   testvérkapcsolatot   alakított ki  a  Német  Szamaritánus  Társaság    Chemnitz-ben  működő  időskorúak  otthonával.  Alapítványunk  több  ízben  is  kapott  adományt  ettől  a  társintézménytől,  valamint   tanulmányútra  hívta  meg   az  alapítvány  által  segített   Egyesített Szociális  Intézmény   munkatársait.  Ebben  az  évben  mi  fogadjuk  szakmai  programra  a  német  intézmény  szakembereit. 

Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete

A felvilágosító munka súlypontjai az egyesület mindennapi munkájában az egészséges életmód, a családok támogatása, a házi betegápolási programmok és a szociális üdülési programm megvalósítása. A továbbá a tevékenység kiterjed revitalizáló programmok népszerűsítésére és elterjesztésére. A múlt évben olyan nyaralási lehetőségeket kínáltunk a népszerű olasz adriai tengerpartra, amely a szegényebb néprétegek számára is elérhető. Ezzel a lehetőséggel az elmúlt nyáron 1200 személy élt.

A kempingben jól felszerelt elősátras lakókocsikat telepítettünk, melyek 4-5 fős családoknak nyújtottak jutányos nyaralási lehetőséget. Az utóbbi időben az inflációs ráta rendkívüli módon emelkedett. Az olasz kempinglétesítményekre vonatkozóan a zöldlobby nyomására kibocsátott új rendelkezések magas kiadásokkal terhelték meg költségvetésünket. Ellenintézkedésünk éppígy nagy többletköltségeket okozott.

Az Egyesület sikeresen részt vett az USB műszaki fejlesztésére vonatkozó pályázaton. E pályázat keretében, amelyet  SAINT által rendelkezésre bocsátott támogatások elosztásra írtak ki, tudtuk pótolni mindkét múlt nyáron megsérült elősátrat, és elkészíttetni a szükséges acélkonstrukciót (16 db), ahogy ezt az olasz környezetvédelmi törvények változása várható változása kötelezően előírja.

Oszi Fény Otthon Alapítvány

Az „Őszi Fény" Otthon Alapítvány 1997-ben jött létre, az alapítók székhelyül a Somogy megyei Somogyfajszot jelölték meg.

A település a Balaton déli partjától 26 km-re található, személygépkocsival illetve tömegközlekedési eszközökkel Balatonboglár és Kaposvár felől is jól megközelíthető. A falu mindössze 540 lelket számol, ennek ellenére kiemelkedő a szociális ellátórendszere: jól működik a háziorvosi, védőnői és a falugondnoki szolgálat. Somogyfajsz és környéke igencsak bővelkedik látnivalókban is: páratlan a falu környékének növény és állat világa, itt található a méltán híressé vált Őskohó Múzeum, a műemlék jellegű kúria és neogótikus stílusú templom, a kastélypark(melyben az Idősek Otthona is található), és a környékbeliek által kedvelt és látványban is gazdag halastó.

Az alapítók célkitűzései között a somogyfajszi Idősek Otthona létrehozása, működtetése, ezáltal helyi munkalehetőségek teremtése szerepelt. E nemes céloknak az alapítvány kuratóriuma immár öt éve tesz eleget, munkájukat az ASB német, illetve az USB magyar szamaritánus szervezet is támogatja.

Az Idősek Otthona 1998-ban nyitotta meg kapuit(végleges működési engedéllyel) és biztosít kiemelt szintű ellátást az ország minden részéből idős, beteg, rászoruló, magányos embereknek.

Elsődleges célunk, hogy kedves, idős lakóink számára kiegyensúlyozott, boldog, tartalmas életet biztosítsunk.

Az épület maga 800m2 alapterületű, 31 lakó befogadására alkalmas. Az Intézmény a 9 hektáron elterülő, helyi kastélyparkban kapott otthont. 

Soli Deo Gloria Alapítvány

A Pestszentimrei Református Egyház alapítványát 1996 -ban a gyülekezet különféle munkaágainak segítése céljából hoztuk létre.  Céljainak meghatározását a következőképpen fogalmaztuk meg: „Szegények, menekültek, idősek, hajléktalanok gondozása. Ifjúság erkölcsi, hitbeli nevelése, sporttevékenység, rendezvények szervezése, ifjúsági táborok szervezése, kallódó fiatalok felkarolása, művészettörténeti rendezvények, egyházzenei alkalmak, énekkar szervezése, irodalmi estek, színjátszó kör, hangszeroktatás, himzőkör /kézimunka/, számítógépes oktatás. Az alapítvány céljait szolgáló épületek, anyagi és tárgyi eszközök megteremtése és üzemeltetése."

A következő feladatok végzéséhez próbáltuk eddig hasznosítani az alapítványt:

1. Gyermek, ifjúsági és gyülekezeti táborok szervezése.

Minden évben szervezünk nyári táborokat. Arra törekszünk, hogy aki szeretne velünk táborozni, azt segítsük ebben. Pályázatok, egyházközségi gyűjtések segítségével próbáltuk, próbáljuk a részvételi díjat maximálisan csökkenteni. Általában egyhetes táborozás részvételi díja így 10 000,- Ft alatt / 6 – 10 000,- Ft/volt eddig. Azoknak, akiknek anyagi gondok miatt a nyári táborozás megoldhatatlan terhet jelent, részben vagy teljesen igyekszünk téríteni a költségeit.

Táboraink programjához az ország egyes tájegységeinek, nevezetességeinek megismerésén túl különféle aktuális témákkal való foglalkozás, előadások meghallgatása, megbeszélése, kézműves foglalkozások, sportfoglalkozások, vetélkedők, bibliatanulmányozás, közösségépítő programok is tartoznak.

Táboroztunk az elmúlt években a következő helyeken: Bajánsenye, Bakonyszentkirály, Börzsönyliget, Gárdony, Kecskemét, Köveskál, Medina /Tolna megye/, Verőcemaros, Zalaegerszeg  - Kávás, Zselickisfalud, Vámosmikola, Velence,.... Táboraink létszáma 15 – 70 fő volt.

2. Gyermek, ifjúsági és felnőtt rendezvények szervezése.

Kétszer szerveztünk drogprevenciós programot, amelyeken az átlagos részvétel 70 fő volt. Neves szakemberek tartottak előadást népes hallgatóság előtt a kábítószerek terjedésének veszélyeiről, a megelőzés lehetőségeiről, a szenvedélybetegek gyógykezeltetésénének módjáról. Gyógykezelés alatt lévő. ill. szabadult drogos fiatalok számoltak arról, hogy hogyan lettek kábítószerfüggők, s miképpen próbálnak megszabadulni, ill. szabadultak meg ettől a káros szenvedélytől.

Szerveztünk ifjúsági találkozókat, amikor 60 – 100 fiatal vett részt szervezett programokon. Egy alkalommal erdélyi fiatalokat láttunk vendégül egy hétre, biztosítva számukra Budapest nevezetességeinek megismerését.

3.Szeretetszolgálat.

Gyülekezetünkben részmunkaidős munkatárs és önkéntes munkatársak segítségével igyekszünk látogatni az időseket, betegeket, segíteni a rászorulókat. Folyamatosan van használtruha akciónk, amikor a rászorulóknak ingyen adunk a folyamatos gyűjtésből felhalmozott készletből. A ruhaneműn túl bútort, lakás-, konyhafelszereléseket is tudunk időnként továbbadni. Segítséget próbálunk adni azoknak, akik munkahelyet, lakást /albérletet/ keresnek. Minden évben rendezünk kedvezményes terményakciókat /krumpli, káposzta, alma.../ az idősebbeknek, amikor a termelőnél megrendeljük és  házhoz szállítjuk a terményeket.

Az elmúlt évek nagy árvizei után Szabolcs és Szatmár megyébe, valamint Kárpátaljára juttattunk használ ruhaneműt, gyógyszert, bútorokat, háztartási gépeket és pénzadományt is.

Folyamatosan támogattuk a kárpátaljai és az erdélyi területek magyarságát adományainkkal.

4.Épületeink átépítése, karbantartása.

Az elmúlt évtizedekben épületeink állaga megromlott, nem voltak alkalmasak a közösségi élet alkalmainak lebonyolítására. Templomunk falai megroppantak a tető súlya alatt. A szakvélemények szerint az épület a főútvonal nagy forgalma miatt, valamint az alacsonyan szálló repülőgépek  miatt már-már életveszélyessé vált. A gyülekezeti házban nem voltak megfelelő helységek, ahol a gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek különféle rendezvényeket lehetett volna tartani. Az alapítvány segítségével is átépítettük, korszerűsítettük a gyülekezeti házat, a templomot, mint egy 50 millió forint értékben. A tovább korszerűsítési munkák végzésénél is szeretnénk igénybe venni az alapítvány által elérhető lehetőségeket, pályázatokat.

5. Iskola.

Ebben az évben egyházközségünk átveszi a település egyik általános iskoláját, amelyben jelenleg 350 gyermek tanul. Szeretnénk felhasználni az alapítványt is az iskola finanszírozásának a támogatásában. Szeretnénk korszerűsíteni az iskola felszereléseit. A gyermekek szabadidő programjait, nyári táborait, cserkészmozgalmat is szeretnénk segíteni az alapítvány adta lehetőségekkel.

Tarcsai Mentőegyesület

A Tarcsa Mentőegyesület önkéntes segítői rendszeres kapcsolatokat tartanak fenn a környék több ápolási otthonával valamint a szenvedélybetegek ápolási otthonával. Segítik a környékükön élő szegényebb családokat tartós élelmiszer, ruhanemű és tisztítószer adományokkal. A lakosság egészségügyi felvilágosítására a prevenciós tevékenység keretein belül a segítők különös figyelmet fordítanak. Így kötelezték magukat arra, hogy lakókörnyezetükben a lakosság számára sokoldalú szűrővizsgálatokat szervezzenek és végezzenek.

Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete

Egyesületünknek 2016-ban is több közösségi programja volt a szabadidő hasznos és tudatos eltöltésére. A tagság „bánatára” egyre kevesebb alkalommal és egyre kevesebb mennyiségű adományt kaptunk, melyeket tagjaink között oszthattunk ki. Minden esetben igyekeztünk igazságosan, a legrászorultabbaknak kiosztani az adott mennyiséget.

Az adományozók felé 2016-ban is minden alkalommal elszámoltunk, a szükséges adminisztrációs kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk.2016. január és február hónapban néhány színházi programra jutottunk el az érdeklődőkkel.

Februárban részt vettünk még a Házasság hete záróprogramján Pécsett. Rendkívül felemelő volt minden résztvevő számára. A rendezvény igazi feltöltődés volt minden résztvevőnek, nem csak az évfordulósoknak.

Ezúton is szeretnénk megköszönnie a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szervezőinek, tagjainak, akik nagy szeretettel várták a házasság világnapi rendezvényükre érkező házaspárokat, családokat. Nagyon sokan voltunk, hisz az ország különböző pontjáról, sőt a határon túlról is jöttek a rossz időjárás, rendkívül havas, jeges útviszonyok ellenére is. Mindannyian örültünk, hogy együtt ünnepelhettük ezt a számunkra olyan fontos értéket, a házasságot.

A tavaszi hónapokban is igyekeztünk felkutatni minden olyan lehetőséget, mely a családoknak segítség lehet. Néhány segítővel lementünk Bedegkérre, az egyesület tanya házához : tavaszi nyitásra, füvet nyírtunk, nagy takarítottunk.

Április 17-i hajós ünnepen egyesületünkből is néhány család ingyenesen vehetett részt ezen az évadnyitó hajós felvonuláson a budapesti belvárosi Duna-szakaszon .Nem csak a kicsiknek, de a kamaszoknak és szüleiknek is semmihez sem fogható élményt nyújtott a Duna közepén hajózva rálátni a jobb és bal partszakaszra.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítőket keresett ( 6-8 fős csoportokat) egész napos elfoglaltsággal címkézésre. Erre jelentkeztünk, áprilisban és májusban egyesületünkből ment egy-egy lelkes, szorgalmas „csapat”. Az egyik apuka a nap végén megjegyezte, annyira jó volt ez a társaság és a közös munka, a megfelelő összedolgozás, a hangulat hogyha a következő címkézésre is azok jelentkeznek, akik most voltak, akkor ö is jön újra :)

Május 01-én „retro” majálison kapcsolódhattak ki a kis és nagycsaládok
A színpadi produkciókon kívül arcfestés, kézművesedés, játékok is szerepeltek a programban.

Júniusban a tanyaház hatalmas udvarának rendbe tétele mellett kisebb javításokat végeztünk és előkészületeket tettünk a nyári „táborozás” lebonyolítására.

Augusztus első hétvégéjén a Bedegkérrel szomszédos Miklósi település nyári piknikjére kaptunk meghívást.

Mi is megünnepeltük a Nagyszülők Világnapját 2016, szeptember első hétvégéjén.

https://www.facebook.com/pg/Nagycsal%C3%A1dosok-Csepeli-Egyes%C3%BClete-508563805853460/photos/?tab=album&album_id=1180904661952701

Szeptember hónapban az iskolai készülődés és iskolakezdés mellett a NOE és a szervezők jóvoltából Szigetvárra utazhattunk a Zrínyi-vonattal

Érdemes végignézni a fotókat a rendezvényről, az ünnepségről:
https://www.facebook.com/pg/Nagycsal%C3%A1dosok-Csepeli-Egyes%C3%BClete-508563805853460/photos/?tab=album&album_id=1189625861080581

2016. szeptember 17. -én a II. Nagycsaládos Fesztiválon a NOE ez évi legnagyobb rendezvényén a Vasúttörténeti Parkban 14 segítővel voltunk jelen. Igyekeztünk már az előző napi és tárgynap hajnali bevásárlásban és a nap folyamán kora reggeltől estig aktívan részt venni.

A remek hangulatot jól tükrözik a képek:
https://www.facebook.com/pg/Nagycsal%C3%A1dosok-Csepeli-Egyes%C3%BClete-508563805853460/photos/?tab=album&album_id=1192787290764438

Idén az a megtiszteltetés ért minket, hogy a „Tápláló Szeretet” program keretében október 07-án Nógrádban átadott házi készítésű befőttek, szörpök, lekvárok, savanyúságok közül egyesületünk is átvehetett közel 500 üveggel. A szállítást egyik vezetőségi tagunk Szöllősi Eszter és egyik aktivistánk, Melczer Attila vállalta és hozta el ( törékenység miatt ) külön-külön autóval. Nagyon örültek a sok finomságnak családjaink.

Köszönetet mondunk ezúton mi is a programban részt vevő nyugdíjas kluboknak, egyesületeknek
Néhány fotó a helyszínen készült ünnepségről:
https://www.facebook.com/508563805853460/photos/a.1210662225643611.1073741872.508563805853460/1210668538976313/?type=3&theater

November hónapban Török Kriszti (Ifjúsági Munkacsoport) felhívására egyesületünkből is ment segíteni „Fiatalok adománygyűjtésre „ 2 fő.

Fantasztikus élményben volt részük december 03-án, szombat délelőtt azoknak a csepeli gyermekeknek, akik eljöttek az ADU Oktatási Központ Táncsics Mihály utcai iskolájába, ahol meglátogatták és megajándékozták őket az igazi Mikulás barátai. 

Az ott készült képek hűen tükrözik a hangulatot:
https://www.facebook.com/pg/Nagycsal%C3%A1dosok-Csepeli-Egyes%C3%BClete-508563805853460/photos/?tab=album&album_id=1267477856628714

2016. december 17-én délután 13 órától 16.30 -ig tartó karácsonyi ünnepségen a részvevő gyermekek és családok jól érezték magukat.

Programunk a gyermekek betlehemes játékával kezdődött, majd hangszeres produkciók , rövid tánc bemutatók szórakoztatták a megjelenteket.
A műsor záróprogramja egy Csepelen gyűjtött, régi időket idéző betlehemes népi játék / köszöntés volt a csepeli hagyományőrző csoport bemutatásával.
Ezután kötetlen beszélgetés, kakaó klub, eszem-iszom … vendéglátás, kézműves foglalkozás, karácsonyi zene hallgatás tette örömtelivé az együtt eltöltött időt.
Végezetül a családoknak élelmiszer csomagokat osztottunk ki.

Ezúton is nagyon köszönjük a sok munkát, amit a családokért végeznek az év során!

Az egyesület adószáma: 18072677- 1- 43
Bankszámlaszáma: 11705008-20440422

Noe Szent Lorinc Csoport

Szamaritánusok Pestmegyei Egyesülete

Szent Lukács Egyesület

ASB Zirc Önkéntes Mentőegylet

Üllői Szamaritánus Egyesület

AESQR Szamaritánus Egyesület Békéscsaba

AESQR Szamaritánus Egyesület Szeged

AESQR Szamaritánus Egyesület KIskunhalas

AESQR Szamaritánus Egyesület Kecskemét

AESQR Szamaritánus Egyesület Székesfehérvár

AESQR Szamaritánus Egyesület Zalaegerszeg

AESQR Szamaritánus Egyesület Dunakeszi

AESQR Szamaritánus Egyesület Gyula

AESQR Szamaritánus Egyesület Kunhegyes

Törődés Alapítvány Jászberény

Teljes Életet Alapítvány Göd

Nagycsaládosok Pestszentimrei Egyesülete